คอมพิวเตอร์(Computers & Technology)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742430559 การใช้  TOOLBOOK ll Instructor 1 275.00 $6.88
9789742430108 ไมโครคอนโทรลเลอร์ภาคปฏิบัติ  MCS51 1 180.00 $4.50
9789742431129 คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ฉบับย่อ เล่ม 1 1 100.00 $2.50