การท่องเที่ยว(Tourism)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742431228 THAI FOR TRAVELLERS   6 100.00 $2.50
9789742104177 THAILAND GUIDE TOURISTIQUE  2 390.00 $9.75
9789747457032 THE JADE WINDOW IMAGES FROM SOUTHEAST ASIA 1 285.00 $7.13
9789742104559 THROUGH TRAVELLER'S EYES (ปกแข็ง) 1 490.00 $12.25
9789742104559 THROUGH TRAVELLER'S EYES (ปกอ่อน) 1 390.00 $9.75
9789742105839 การใช้ชีวิตในอเมริกา 2 135.00 $3.38
  เที่ยวสเปน ทัศนาจรและวิจารณ์ เล่ม 1  1 50.00 $1.25
  เที่ยวสเปน ทัศนาจรและวิจารณ์ เล่ม 2 1 50.00 $1.25
  ท่องเที่ยวภาคเหนือ 1,2   165.00 $4.13
9789742104665 แผ่นดินทองของไทย  คู่มือท่องเที่ยวประเทศไทย 1 290.00 $7.25
9789742104875 แผนที่ Chiangmai, Chiangrai, Maehongson 1 60.00 $1.50