อื่นๆ(General work)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
0-262-09026-0 ENCYCLOPEDIC DICTIONARY OF MATHEMATICS (1 ชุด มี 4 เล่ม) 2 200.00 $5.00
9789742431112 THAI BOXING Muay-Thai 1 200.00 $5.00
9789742106881 818 วาทศิลป์ทางการเมืองก้องโลก                               8 200.00 $5.00
  HIGHLIGHT CHINESE CUISINE 1 300.00 $7.50
9789742102852 คู่มือไวน์   1 150.00 $3.75
  ดลตรีดลใจ 2 50.00 $1.25
9789742104665 ทางเลือกในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดและแนวปฏิบัติ 1 190.00 $4.75
9789748956176 เทคนิคการบริหารบุคคลอย่างมืออาชีพ 2 1 135.00 $3.38
974-243-101-9 เทคนิคอาชีพนักวิทยาศาสตร์นิเทศ 1 175.00 $4.38
9789748657394 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3 250.00 $6.25
9789742430696 ภูมิคุ้มกันการฆ่าตัวตาย ในวัยเรียน วัยรัก  1 65.00 $1.63
9789742106126 โลกของไวน์ 1 160.00 $4.00
9789742106614 ไวน์ฝรั่งเศสเมรัยอมตะ (เล่มใหม่) 4 200.00 $5.00
9789742105730 ไวน์ฝรั่งเศสเมรัยอมตะ 4 180.00 $4.50
9789743900037 ไวน์อมฤตรักษาใจ 1 80.00 $2.00
423 สำรวจทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 1 50.00 $1.25
376 องค์การ:ทฤษฎีและพฤติกรรม 1 50.00 $1.25
9789748924397 100  รู้เรื่องตา 1 50.00 $1.25