กฎหมาย(Law)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742430597 กฎหมายกับสังคม 1 200.00 $5.00
9789742431136 กฎหมายลิขสิทธิ์ ฉบับปฏิบัติการ 1 250.00 $6.25
9789742430801 การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 1 120.00 $3.00
9789742430825 คู่มือการสอบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 200.00 $5.00
9789742430535 ธุรกิจกับกฎหมาย 1 200.00 $5.00
  ประชาธิปไตยกับการวัดมติมหาชน 1 50.00 $1.25
  พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 1 100.00 $2.50
9789742430580 รวมกฎหมายลักษณะพยาน 1 320.00 $8.00