วิศวกรรม(Engineering)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742431570 กระบวนการพลังงาน รังสีอาทิตย์ในรูปความร้อน 1 398.00 $9.95
9789742430412 การปรับอากาศใหม่   7 180.00 $4.50
9789742431365 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล  3 180.00 $4.50
9789742430268 การสื่อสารเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  1 150.00 $3.75
9789742103668 เทคนิคการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สี 5 100.00 $2.50
9789742106447 เทคโนโลยีการทำแผ่นภาพโปร่งใส 3 110.00 $2.75
9789742102890 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 6 130.00 $3.25
9789742104184 ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก (ปกอ่อน) 4 120.00 $3.00
9789742104184 ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก (ปกแข็ง) 4 180.00 $4.50
9789742431389 ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมฐานราก  ( ใหม่ ) 5 180.00 $4.50
9789742431563 พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ 1 380.00 $9.50
9789742105358 ไฟฟ้าพื้นฐาน 1 65.00 $1.63
9789742430481 โมบายล์ 2000 1 165.00 $4.13
9789742105440 ระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 1 180.00 $4.50
9789742430276 ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่   1 195.00 $4.88
9789742430436 วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร 5 195.00 $4.88
9789742430283 สื่อสัญญาณโทรคมนาคม   1 250.00 $6.25
9789742430443 หล่อโลหะ 5 160.00 $4.00
9789742431723 อนุกรมพื้นฐานคณิตศาสตร์ไฟฟ้าการวิเคราะห์เชิงซ้อน เล่ม 2 1 490.00 $12.25
9789742431563 อนุกรมพื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ 1 450.00 $11.25