ชีวิต, สังคม, ปรัชญา, การดำเนินชีวิต และการศึกษา(Humanity)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789747457223 EIN BETT FÜR NUR EINE NACHT 1 350.00 $8.75
9789742103453 ESSAYS ON THAI FOLKLORE 1 295.00 $7.38
9789742106355 MEDITATION FOR PEOPLE ON THE GO 1 100.00 $2.50
9789742105846 ONE NIGHT'S SHELTER 2 310.00 $7.75
9789742106423 THE WAY TO PEACE AND HAPPINESS 1 170.00 $4.25
  THUS HAVE I HEARD (เทป) 1 100.00 $2.50
9789742106607 THUS HAVE I HEARD (หนังสือ +CD) 1 350.00 $8.75
9789742103514 กรณีเหนือ-ใต้ โครงการเพื่อความอยู่รอด 1 50.00 $1.25
000-000-043-6 กรรมกรไทยกับปัญหาแรงงาน                                      1 50.00 $1.25
9789747457070 กลวิธีทำใจ                                                   1 68.00 $1.70
9789742105532 การแนะแนวผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 1 70.00 $1.75
9789742106522 การบริหารงานวิจัยแนวคิดจากประสบการณ์                         2 120.00 $3.00
  การศึกษา ปฏิรูป หรือ ปฏิวัติ (ปกอ่อน) 1 50.00 $1.25
  การศึกษา ปฏิรูป หรือ ปฏิวัติ (ปกแข็ง) 1 65.00 $1.63
9789742105464 การศึกษานอกระบบโรงเรียน                                      2 95.00 $2.38
000-000-042-0 คนงานก็มีหัวใจหรือการคุ้มครองแรงงาน                          1 50.00 $1.25
000-000-042-1 ใครจะยอมอดตาย หรือ เรื่องของค่าจ้าง                          1 50.00 $1.25
9789742104108 จิตวิทยาเกี่ยวกับครูและการบริหารการศึกษา  (ใหม่)                   1 160.00 $4.00
000-000-042-6 จิตวิทยาในการรับราชการ และการทำงานทั่วไป                                 2 65.00 $1.63
  จิตวิทยาบำบัดเด็กสมาธิสั้น+เทปเพิ่มสมาธิ 1 250.00 $6.25
9789742430931 จิตวิทยาพัฒนาการและการดูแลเด็กปฐมวัย (ใหม่)  2 150.00 $3.75
000-000-041-7 ชาวนากับที่ดิน "ปฏิวัติ หรือ ปฏิรูป"                         1 50.00 $1.25
9789742106812 ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ชีวภาพ                                       2 85.00 $2.13
9789747457056 ทำไมประเทศไทยจึงไม่ขุด คอคอดกระ 1 90.00 $2.25
9789742430764 ทำไมประเทศไทยจึงไม่ขุดคลองกระ               2 150.00 $3.75
9789745755192 ทำไมรัฐธรรมนูญไม่บัญญัติรับรองให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ               2 250.00 $6.25
  ประชาธิปไตยกับการวัดมติมหาชน 1 50.00 $1.25
000-000-044-2 ปรัชญาอินเดีย                             1 60.00 $1.50
9789742430009 ปีศาจเศรษฐกิจกับหายนะของสังคมไทย                                                1 115.00 $2.88
9789742106096 มะเร็งแห่งชีวิต                                              1 195.00 $4.88
9789742430375 เมืองทรมาน                                                   1 90.00 $2.25
9789747456387 เลี้ยงลูกให้เป็น...คนดี                                      2 65.00 $1.63
9789742106829 วิธีการใช้สมองอย่างคอมพิวเตอร์                               2 95.00 $2.38
9789742103798 วิธีการทางสุขศึกษา 2 69.00 $1.73
9789742106799 วิธีการสร้างโปรแกรมจิต (ใหม่) 2 95.00 $2.38
9789742105921 วิธีการสร้างโปรแกรมจิต  2 80.00 $2.00
9789742106539 สู่ดุลยภาพ 1 440.00 $11.00
000-000-041-4 เหนื่อยตายดีกว่าอดตาย 1 50.00 $1.25
9789747457100 อนาคตประเทศไทย อนาคตหนองงูเห่า 1 95.00 $2.38
9789742105365 ศาสนาเปรียบเทียบ   65.00 $1.63
9789748981482 สู่ศตวรรษที่ 21   300.00 $7.50