ชาวต่างชาติเรียนภาษาไทย (Thai Language For Foreigners)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742431099 BASIC THAI An Introduction to Speaking, Writing and Reading 1996 3 320.00 $8.00
9789742431099 BASIC THAI An Introduction to Speaking, Writing and Reading 2002 4 320.00 $8.00
9789742106379 GRAPHO-THAÏ 14 1 120.00 $3.00
9789742102944 GRUNDKURS THAILANDISCH EINE EINFUHRUNG INS SPRECHEN 5 295.00 $7.38
9789747457124 GRUNDKURS THAILANDISCH EINE EINFUHRUNG INS SPERCHEN+เทป 5 395.00 $9.88
9789742431174 LIRE ET ECRIRE LE THAÏ 2 280.00 $7.00
9789742104955 LIRE ET ECRIRE LE THAÏ 2 250.00 $6.25
9789742106478 PARLER THAI AVEC MOI 1 100.00 $2.50
9789742431075 PERLEN VOR DIE SAUE WERFEN ORDER DEM AFFEN EINEN KRISTALL GEBEN  2 250.00 $6.25
9789742102937 READING & WRITING THAI    6 200.00 $5.00
9789747457230 SPRACHFüHRER THAI FüR DEUTSCHE (รถตุ๊ก ๆ) 2 120.00 $3.00
9789747457230 SPRACHFüHRER THAI FüR DEUTSCHE +เทป (รถตุ๊ก ๆ) 2 200.00 $5.00
9789742431150 SPRACHFüHRER THIS FüR DEUTSCHE SCHREIBEN UND LESEN 2 220.00 $5.50
9789742431150 SPRACHFüHRER THIS FüR DEUTSCHE SCHREIBEN UND LESEN + เทป 2 300.00 $7.50
9789742431020 SPRACHFüHRER THAILAND (ยักษ์ส้ม) 2 150.00 $3.75
9789742106874 SPRACHKURS  DEUTSCH GLOSSAR (เล่ม 1) 1 100.00 $2.50
9789742105662 THAI FOR ENGLISH SPEAKING LEARNERS 3 290.00 $7.25
9789742105624 THAILANDISH FUR DEUTSCHE 1st 1 250.00 $6.25
9789742431037 THAILANDISH FUR DEUTSCHE (ปู่, ย่า, ตา, ยาย) 2nd 2 295.00 $7.38