ภาษาฝรั่งเศส (French)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9789742104160 APPEREND LE FRANCAIS EN JOUANT 1 100.00 $2.50
000-000-051-4 GEOGRAPHIE DE LA FRANCE 1 50.00 $1.25
9789742104917 LEXI-THAI 3,000 1 160.00 $4.00
9789742104921 THAI-LEXI 6,000 1 180.00 $4.50
9789742106232 การเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสพร้อมศัพท์เลือกตั้ง 1 70.00 $1.75
9789742105419 เทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส 1 220.00 $5.50
9789742431730 เทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส 2 250.00 $6.25
9789742104948 ปัญหาการใช้คำบุพบทในภาษาฝรั่งเศส 1 80.00 $2.00
000-000-050-7 ภาษาธุรกิจ การโต้ตอบจดหมาย ไทย-ฝรั่งเศส 1 60.00 $1.50
9789742104993 มรดกฝรั่งเศส 1 180.00 $4.50
9789742103736 ไวยากรณ์ฝรั่งเศส ฉบับดวงกมล                           7 250.00 $6.25
9789742105891 สำนวนฝรั่งเศสที่ประกอบด้วยจำนวนเลข                           1 90.00 $2.25
9789742104962 สำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย                                2 65.00 $1.63