เสริมภาษา (Promotional Language)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
000-000-027-1 (QUALITY ENGLISH THE NATURAL WAY) BOOK 1. 50 EVERYDAY PHRASES 1 75.00 $1.88
000-000-027-2 (QUALITY ENGLISH THE NATURAL WAY) BOOK 2. 50 BUSINESS PHRASES 1 75.00 $1.88
000-000-027-3 (QUALITY ENGLISH THE NATURAL WAY) BOOK 3. 50 DESCRIPTIVE PHRASE 1 75.00 $1.88
  (QUALITY ENGLISH THE NATURAL WAY)  BOOK 4.  50 SOCIAL PHRASES  1 75.00 $1.88
  (QUALITY ENGLISH THE NATURAL WAY)  BOOK 5.  50 WORLDLY PHRASES  1 75.00 $1.88
  (QUALITY ENGLISH THE NATURAL WAY)  BOOK 6.  50 MONEY PHRASES  1 75.00 $1.88
  (QUALITY ENGLISH THE NATURAL WAY)  BOOK 7.  50 PERSONAL PHRASES 1 75.00 $1.88
  (QUALITY ENGLISH THE NATURAL WAY)  BOOK 8.  50 MODERN PHRASES  1 75.00 $1.88
9789742430320 AFFIXES PREFIXES & SUFFIXES                                  1 135.00 $3.38
9789742104160 APPRENDRE LE FRANCAIS EN JOUANT 1 100.00 $2.50
9789742106836 BASIC ENGLISH 1 TENSES                                       1 120.00 $3.00
9789742106843 BASIC ENGLISH 2 ESSENTIAL WORDS USING                        1 120.00 $3.00
9789742436681 BASIC THAI AN INTRODUCTION INTO SPEAKING 2 320.00 $8.00
9789742105808 ENGLISH FOR SPEAKERS OF KHMER (ปกอ่อน)                       1 450.00 $11.25
9789742104917 LEXI-THAI 3,000 1 180.00 $4.50
9789742106874 SPRACHKUR DEUTSCH Neufassung 1 GLOSSAR DEUTSCH-THAILÄNDISCH 2 100.00 $2.50
9789742430749 THAI  REFERENCE  GRAMMAR 1 290.00 $7.25
9789742430863 THE  HELP !  BOOK   1 420.00 $10.50
9789742430030 THE IDIOMS OF TWO WORD VERBS                          2 150.00 $3.75
9789742430290 USEFUL ENGLISH AND AMERICAN IDIOMS & SLANG                   6 150.00 $3.75
9789742104542 การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร                              4 200.00 $5.00
9789742102869 การแปลอังกฤษเป็นไทย แนวคิดและวิธีการ                         7 100.00 $2.50
9789742431396 การแปลอังกฤษเป็นไทย แนวคิดและวิธีการ                         8 160.00 $4.00
9789742106232 การเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสพร้อมศัพท์เลือกตั้ง  1 70.00 $1.75
9789742106509 เคล็ดลับในการเรียนภาษา                             2 65.00 $1.63
9789742430146 ใช้สำนวนชวนให้สนุก (FUN WITH IDIOMS)                         1 90.00 $2.25
9789742105419 เทคนิดการผันกริยาฝรั่งเศส (ปกแข็ง) 1 22.00 $0.55
9789742104948 ปัญหาการใช้คำบุพบทในภาฝรั่งเศส 1 80.00 $2.00
000-000-050-7 ภาษาธุรกิจ การตอบโต้จดหมาย ไทย-ฝรั่งเศส 1 60.00 $1.50
9742431787 พูดภาษาญี่ปุ่นได้ภายใน 2 วัน 1 250.00 $6.25
9789742430078 ภาษาธุรกิจ การโต้ตอบจดหมายไทย-ENGLISH                2 . #VALUE!
9789742104719 ภาษาธุรกิจ การโต้ตอบจดหมายไทย-ENGLISH  (สูตรสำเร็จการสื่อสารทางธุรกิจ)            2 150.00 $3.75
9789742105525 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ                    4 120.00 $3.00
9789742430948 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ + เทป                   4 220.00 $5.50
9789742430948 เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น 48 ชม.                        9 150.00 $3.75
9789742103637 เรียนพูดภาษาญี่ปุ่น 48 ชม. + เทปม้วน 1 และเทปม้วน 2                     9 310.00 $7.75