พจนานุกรม (Dictionaries)      
รหัส   รายการ Edition ราคา US
9780175567713 A DICTIONARY OF ENGLISH PHRASAL VERBS AND THEIR IDIOMS 1 185.00 $4.63
  COLLINS DEUTSCHE-ENGLISH ENGLISH-GERMAN DICTIONARY 2 100.00 $2.50
  COLLINS GEM BUSINESS DICTIONARY 2 120.00 $3.00
  COLLINS GEM DICTIONARY OF ENGLISH USAGE 2 100.00 $2.50
  COLLINS GEM ENGLISH DICTIONARY 3 120.00 $3.00
  COLLINS GEM ITALIAN-ENGLISH ENGLISH-ITALIAN DICTIONARY 2 100.00 $2.50
  COLLINS GEM MALAY-ENGLISH ENGLISH-MALAY DICTIONARY 3 100.00 $2.50
  COLLINS RUSSIAN-ENGLISH ENGLISH-RUSSIAN DICTIONARY 3 150.00 $3.75
9789742105853 ENGLISH-KHMER DICTIONARY (ปกแข็ง)                                   1 600.00 $15.00
9789742430467 HANDBOOK OF IDIOMS AND SLANG                                 2 80.00 $2.00
9789748900759 THE OXFORD DUDEN DICTIONARY                                      1 495.00 $12.38
  VIETNAMESE PHRASE BOOK                                       1 100.00 $2.50
9789742431440 พจนานุกรมไทย-เยอรมัน                                  10 450.00 $11.25
9789742430917 พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย (กลาง)                            5 500.00 $12.50
9789742431358 พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย (เล็ก)                            3 350.00 $8.75
9789742104832 พจนานุกรมฝรั่งเศส-ไทย (ใหญ่)                            6 650.00 $16.25
9789748225326 พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี   จักรวาล 1 650.00 $16.25
9789748225357 พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี   ร่างกายของเรา 1 650.00 $16.25
9789748225340 พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี   โลกของพืช 1 650.00 $16.25
9789748225081 พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ สี่สี   โลกของเรา 1 650.00 $16.25
9789742431566 พจนานุกรมไทย (ฉบับนักเรียน) ปกรามเกียรติ์                             1 268.00 $6.70
9789742431532 พจนานุกรมนักเรียน ฉบับเทิด 72 พรรษามหาราชินี                1 138.00 $3.45
9789742431600 ราชาศัพท์ ฉบับสมบรูณ์ 1 98.00 $2.45
9789742106379 ศัพท์เทคโนโลยีทางการศึกษา EDUCATION                   2 190.00 $4.75
9789742105402 อธิบายศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับนักเรียน-นักศึกษา                 1 50.00 $1.25
9789742106850 อธิบายสำนวนสุภาษิต และคำพังเพยไทย                            1 165.00 $4.13